Celní konzultace

Intrastat

 • vytvoření efektivního systému pro vzájemné předávání podkladů a dat
 • zpětné kontroly a odsouhlasení údajů v rámci vykazovaného měsíce
 • vyhotovení výkazu Intrastat dle požadavků Celního kodexu
 • sumarizace do položek
 • sestavy a výstupy dle parametrů předání zpracovaných a odeslaných výkazů
 • odevzdání výkazu příslušnému celnímu úřadu
 • elektronický přenos dat Celní správě
 • písemná měsíční zpráva o rozsahu hlášení podaného za konkrétní měsíc
 • smluvní převzetí odpovědnosti za správnost a včasnost podaných hlášení
 • odpovědnost za finanční škodu, která by vznikla vyměřením penále nebo pokuty
 • smluvní zaručení mlčenlivosti o důvěrných informacích
 • osobní asistenční služby v případě následné kontroly ze strany Celní správy

Co je INTRASTAT?
Intrastat
je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 8 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží.

Služby

Celní poradenství

 • Řešení problematických a složitých situací v celním řízení
 • Asistence a případné zastupování při kontrolách po propuštění zboží
 • Individuální dovoz
 • Poradenská činnost v oblasti klasifikace zboží pro celní účely (zařazení zboží pod položku sazebníku TARIC)
 • Závazné informace
 • Konzultace k celním předpisům EU
 • Poradenství pro použití standardních dodacích podmínek Incoterms
 • Konzultace k vykazování intrakomunitárních obchodů pro Intrastat
 • Získávání povolení v souvislosti s celním řízením
 • Interní předpisy týkající se postupu při dovozu a vývozu zboží
 • Podpora a poradenství v celních věcech

 

 

Celní audit

 • Audit celních a INTRASTAT oddělení (postupy při dovozu a vývozu zboží)
 • Návrhy na řešení a optimalizaci celních a Intrastat oddělení (optimalizace rizik a úspory)

Certifikace

 • Pomoc při přípravě na ISO certifikaci
 • Pomoc při přípravě AEO certifikaci

Celní oddělení na klíč

 • Zakládání celních oddělení na klíč
 • Zakládání INTRASTAT oddělení na klíč
 • Odborné vedení týmu celních deklarantů
 • Poradenství při výběru celního software
 • Školení

Školení a Workshopy

Efektivní řízení celního oddělení / Workshop

 • Postupy při dovozu a vývozu zboží
 • Optimalizace rizik
 • Optimalizace úspor
 • Využívání software pro celní řízení a Intrakonunitár­ní obchod

Zakládání Celního – Intrastat oddělení / Školení

 • Vystavování celních prohlášení do režimů dovoz, vývoz a tranzit (JSD,T2 apod)
 • Vystavování důkazů o původu zboží EUR 1, FORM.A. apod.
 • Vyplňování karnetů TIR, nákladních listů CMR a ostatních dokladů pro celní řízení
 • Využívání standardních dodacích podmínek Incoterms
 • Zajišťování celního dluhu
 • INTRASTAT – zpracování a odesílání statistického hlášení o intrakomunitárním obchodu
 • Zařazování zboží pod položku sazebníku TARIC
 • Výber a využívání vhodného software pro celní řízení a Intrakonunitár­ní obchod
 • Získávání povolení v souvislosti s celním řízením

Specifické situace v celním řízení / Workshop

 • Postupy a řešení nestandardních situací
 • Rozbor konkrétních případů z praxe
 • Zaměření na konkrétní problematiku klienta

Workshop i školení jsou vždy připravovány na klíč dle individuálních požadavků klienta. Rozsah, obsah i cenovou nabídku dohodneme na základě vašich požadavků, možností a místa konání. Máte-li zájem o nabídku, kontaktujte mě prosím.

Profil

Mgr. Petr Hřebík působí v oblasti celních služeb od roku 2005. Mimo činnosti v běžné celní agendě se zabývá i problematikou dovozu a vývozu chráněných technologií, třístranných obchodů a licenčních řízení, celních auditů, certifikací AEO a praktickým řešením dovozních a vývozních případů. Své zkušenosti využívá jako konzultant a lektor pro oblast celní problematiky a mezinárodního obchodu, fungování celních a Intrastat oddělení.
Hlavními činnostmi je poskytování poradenství a vzdělávání dle individuálních potřeb a požadavků klientů. Díky dlouholeté praxi zaškoluje stávající nebo nové zaměstnance celních a Intrastat oddělení tak, aby se orientovali v každodenních činnostech běžné agendy. Specializovaná školení na klíč slouží k prohloubení odborných znalostí potřebných při řešení komplikovaných celních řízení.

Reference

Vybrané reference

Apotex – vedení Intrastat, celní sklad
Adiana Interio – celní služby a poradenství
Actavis – celní služby
Ardez – Intrastat
Sandos – vedení Intrastat, celní služby
Reckit Benciser  – logistické poradenství
Novartis  – Intrastat
M+H Vet – vedení Intrastat, celní sklad
Ratiopharm – celní služby, Intrastat
Meda – Intrastat
UCB – celní služby, Intrastat
Torrex – celní služby, Intrastat
Orion – celní služby, Intrastat
OM Pharma  - vedení Intrastat, celní služby
Worwag – vedení Intrastat, proclívání zboží do režimu volného oběhu
AviationService a.s. – vedení celního oddělení, ekonomické režimy, celní sklady

Kontakt

Mgr. Petr Hřebík
Mobil.: +420 607 928 143
E-mail: petr.hrebik@celni-konzultace.cz
IČO: 71551387
Pod lipami 2662/1
130 00  Praha 3

Partnerské firmy

PROMIFIN – Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro tuzemské a zahraniční fyzické a právnické osoby, vedení mzdové a personální agendy zaměstnavatele. Daňové, účetní a ekonomické poradenství ve všech oblastech ekonomického chodu právnických a fyzických osob.

Napište nám...

© 2013 Celni-konzultace.cz. Všechna práva vyhrazena. Imkom.cz